Aktualności 2013/14

Wyszukiwarka

  • 3.jpg
  • 5.jpg
  • 2.jpg
  • 1.jpg
  • 4.jpg

Absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na europejskim rynku pracy - program staży.

Projekt ma na celu zwiększenie mobilności absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz umożliwienie absolwentom praktycznego poznania i porównania metod diagnozowania, leczenia oraz pracy badawczej w ośrodkach będących liderami w dziedzinie medycyny weterynaryjnej (Wydział Medycyny Weterynaryjnej); osobistego doświadczenia wzajemnego oddziaływania pomiędzy ogrodnictwem, nauką, innowacją oraz praktyką (Wydział Przyrodniczo-Technologiczny); praktycznego przygotowania w zakresie technologii, przechowywania i przetwarzania żywności w przemyśle spożywczym (Wydział Nauk o Żywności); nabycia umiejętności w zakresie planowania i projektowania oraz wykonywania praktycznych działań służących racjonalnemu gospodarowaniu wodą (Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji).
 
Poza tym projekt ma na celu doskonalenie przez stażystów umiejętności o znaczeniu zawodowym, według nowoczesnych europejskich standardów oraz poznanie praktycznych rozwiązań stosowanych w europejskich instytucjach. Zapewni to solidne przygotowanie do przyszłej, samodzielnej pracy w zawodzie weterynarza, ogrodnika, inżyniera technologii żywności i żywienia oraz inżyniera środowiska. Ponadto przebywanie wśród osób o innej kulturze i innym spojrzeniu na specyfikę poszczególnych zawodów, sprzyja doskonaleniu zdolności interpersonalnych, pracy w zespole, adaptacji w nowych warunkach oraz radzeniu sobie w różnych sytuacjach zawodowych i prywatnych oraz nabywaniu umiejętności efektywnego rozwiązywania problemów, a także kreatywności w realizacji powierzonych zadań.
 
Celem stażu za granicą jest również opanowanie języka obcego, szczególnie terminologii i słownictwa branżowego oraz umiejętność posługiwania się językiem na co dzień, zarówno na polu zawodowym jak i pozazawodowym. Praktyczne doskonalenie zdolności językowych usprawni i ułatwi nawiązywanie kontaktów oraz przepływ informacji. Będzie to sprzyjało budowaniu międzynarodowej współpracy oraz integracji środowiska poszczególnych grup zawodowych różnych krajów Unii Europejskiej.
 
Staże będzie odbywać 26 uczestników w 6 państwach: Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Austrii oraz Danii. Absolwenci medycyny weterynaryjnej, technologii żywności i inżynierii środowiska będą odbywać staże w okresie od października 2013 roku do marca 2014 roku. Z kolei absolwenci kierunku ogrodnictwo, w okresie od marca 2014 roku do czerwca 2014 roku. W trakcie odbywania staży uczestnicy będą mogli zaznajomić się z organizacją, warunkami i kulturą pracy oraz strukturą funkcjonowania i metodami zarządzania w instytucjach przyjmujących w poszczególnych krajach. Sprzyjać temu będzie wybór partnerów przyjmujących, którzy posiadają doświadczenie w prowadzeniu praktyk i staży, wysoce wykwalifikowaną kadrę i specjalistyczne wyposażenie.
 
Doświadczenie i umiejętności zdobyte w krajach UE przełożą się na wzrost konkurencyjności na regionalnym rynku pracy, ułatwienie znalezienia zatrudnienia lub podjęcia samozatrudnienia oraz podwyższenie poziomu świadczonych usług, nadając im europejski wymiar. Ponadto udział w stażach przyczyni się do rozwoju osobowości uczestników poprzez rozwój kreatywności w warunkach odmiennych kulturowo oraz w sytuacjach stresowych, wymagających podejmowania samodzielnych decyzji.