Tydzień 5: 18.11 – 22.11.2013 r.

Do najważniejszych projektów realizowanych przez Atelier Dreiseitl na terenie Niemiec należy opracowanie koncepcji zagospodarowania wody deszczowej dla nowopowstającego osiedla mieszkaniowego w Wolfsburgu. Teren objęty opracowaniem położony jest na stosunkowo stromym zboczu i rozciąga się na powierzchni 115 000 m2. Nasze zadanie polegało na zaprojektowaniu systemu naziemnych i podziemnych zbiorników retencyjnych w sposób, który umożliwiałby bezpieczne odprowadzenie wody opadowej do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z obowiązującymi w Niemczech przepisami, każde nowo planowane osiedle ma obowiązek zagospodarowania 100% objętości wody spadającej na jego powierzchnię podczas deszczu występującego statystycznie raz na 5 lat. Dzięki temu znacząco wydłuża się czas koncentracji spływu powierzchniowego, co skutkuje zmniejszeniem niebezpieczeństwa występowania powodzi na terenach zurbanizowanych.

Dodatkowym wyzwaniem projektowym było odprowadzenie całej objętości wody opadowej na powierzchni terenu, przy jednoczesnym zachowaniu zaproponowanej przez współpracujące z nami biuro architektoniczne zabudowy tarasowej. Mimo szeregu trudności cel został osiągnięty. Jest to szczególnie istotne, ponieważ powierzchniowa kanalizacja burzowa jest dużo bardziej przyjazna dla środowiska od tradycyjnie stosowanej infrastruktury podziemnej. Atelier Dreiseitl od ponad 30 lat stosuje zrównoważone metody projektowe w praktyce i uczyniło z powierzchniowego odprowadzenia wody swój znak rozpoznawczy.

Tydzień 9: 16.12 – 20.12.2013 r.

Na koniec roku kalendarzowego 2013 przypada termin oddania dokumentacji projektowej dla planowanego parku nadrzecznego w miejscowości Neckarsulm. Tym samym zostanie zakończona faza koncepcyjna przedsięwzięcia i rozpocznie się opracowanie dokumentacji wykonawczej. W celu zamknięcia tego etapu należało jednak sporządzić brakujące do tej pory rysunki. Chodziło głównie o plan parku w skali 1:1000, przekroje charakterystyczne dla jego wybranych części, oraz schematyczny przebieg dróg i ścieżek.

W ostatecznej koncepcji uwzględniono zebrane poprzednio dane z pomiarów geodezyjnych oraz raportów środowiskowych oceniających stan istniejącego drzewostanu. Znaczący wpływ na kształt nowo planowanego koryta rzeki Sulm miały przeprowadzone uprzednio obliczenia hydrauliczne. Na podstawie ich wyników okazało się, że w celu zapewnienia dostatecznej ochrony przeciwpowodziowej miastu konieczne jest zwiększenie powierzchni przekrojów poprzecznych cieku w jego najwęższych miejscach. Dodatkowo należało wprowadzić dwa przelewy bezpieczeństwa skracające drogę przepływu fali powodziowej przy największych meandrach.

Moim zadaniem w końcowej fazie projektu było opracowanie graficzne planu, który można zobaczyć poniżej.  

Więcej artykułów…

  1. Tydzień 8: 9.12 – 13.12.2013 r.