Oznaczanie mikroelementów

Oznaczanie mikroelementów, podobnie jak w przypadku makroelementów, przeprowadzono przy pomocy spektrometru absorpcji atomowej SOLAAR 969 (UNICAM). Zbadano zawartość następujących elementów: wapń, żelazo, mangan, miedź oraz cynk. Pomiarów dokonano w oryginalnym rozcieńczeniu czyli 1:25, z wyjątkiem próbek na zawartość wapnia, które rozcieńczono ponownie 25-krotnie. Ca, Fe oraz Zn oznaczano przy użyciu lamp przeznaczonych do oznaczania poszczególnych elementów, Mn oraz Cu natomiast, przy użyciu specjalnych tub, tzw. STAT Tube.

Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej, korzystając z analizy wariancji (ANOVA) oraz Multiple Range Test i testu Tukey’a. Zawartości wapnia w poszczególnych odmianach oraz przy różnych sposobach nawadniania rośliny, nie różniły się statystycznie istotnie, choć były wyższe w porównaniu do zawartości Ca według USDA. Bardzo zbliżone wyniki otrzymano również dla manganu. W przypadku miedzi i cynku, odmiany X i Y wykazywały zbliżoną do siebie zawartość tego elementu, natomiast odmiana Z, w obu przypadkach wykazywała obniżoną zawartość Cu oraz Zn. Zaobserwowano, iż wraz ze wzrostem ilości wody użytej do nawadniania, nieznacznie wzrasta ilość miedzi. Najwyższą zawartość Zn, wykazano w owocach z drzew nie poddawanych kontrolowanemu  nawadnianiu (Secano).  Odmiany najbardziej różniły się pod względem zawartości żelaza, jednak w obrębie sposobu nawadniania, różnic nie zaobserwowano; obniżoną zawartością tego pierwiastka wyróżniało się Secano. Otrzymane wyniki dla mikro- oraz makroelementów znajdują się w poniższej tabeli.

Oznaczanie makroelementów

Makroelementami, które zostały oznaczone są potas oraz magnez. Ze względu na to, że pistacje w trakcie przygotowań były solone, nie zdecydowano się na oznaczanie sodu. Aby wykonać pomiar makroelementów wykonano rozcieńczenia. Z otrzymanego w poprzednim etapie roztworu pobrano 0,5ml do kolby miarowej o pojemności 25ml oraz dopełniono do 25ml UPW (ultrapure water) otrzymując rozcieńczenie 1:50.

Oznaczenia wykonane zostały przy pomocy spektrometru absorpcji atomowej SOLAAR 969 (UNICAM). Po kalibracji i wykonaniu na jej podstawie krzywej wzorcowej przystąpiono do pomiarów. W przypadku potasu, najmniejszą zawartość stwierdzono w Secano (10.322mg/kg). Podobną ilość potasu wykazano w odmianie Z (10.337mg/kg). Odmiany X oraz Y zawierały kolejno 10.510mg/kg oraz 10.707mg/kg. W obrębie sposobu nawadniania rośliny, w owocach nie zaobserwowano większej różnicy między T0 oraz T1 (10.444mg/kg oraz 10.373mg/kg). Nieco więcej potasu zawierały próbki T2 (10.737mg/kg). Dla porównania, wg USDA, zawartość potasu w prażonych i solonych pistacjach wynosi 10.250mg/kg. W przypadku magnezu, poszczególne odmiany nie różniły się istotnie. Zaobserwowano natomiast, że wraz ze wzrostem ilości wody do nawadniania, następuje systematyczny wzrost ilości magnezu (od 1.067mg/kg do 1.194mg/kg) w przypadku odmiany Z oraz spadek w przypadku Y (od 1.1176mg/kg do 1.114mg/kg). Zawartość magnezu wg USDA wynosi 1.210mg/kg.