Metoda 1: Ekstrakcja metodą Soxhleta

Zmielone  i odważone w zeszłym tygodniu próbki nasion lnu, umieszczane są aparacie Soxhleta. Podczas doświadczenia użyte zostaną trzy rozpuszczalniki - heksan, eter dietylowy oraz benzyna ekstrakcyjna. Pierwszym rozpuszczalnikiem będzie heksan. Kolbę z rozpuszczalnikiem łączy się z aparatem Soxhleta, a od góry natomiast instaluje się chłodnicę zwrotną. Rozpuszczalnik doprowadza się do wrzenia. Pary wędrują do
chłodnicy, skraplają się, po czym napełniają część aparatu z ekstrahowaną próbkę. Po osiągnięciu pewnego poziomu, rozpuszczalnik samoczynnie spływa z powrotem do kolby na dole. Proces jest długotrwały - aparat pracuje cyklicznie przez 6 godzin. Cały proces powtarza się dla kolejnych rozpuszczalników. Po ekstrakcji kolby są ważone.

Z próbek, należy odparować rozpuszczalnik. W tym celu kolby umieszcza się w wyparce obrotowej (ROTAVAPOR), gdzie zawartość jest podgrzewana do temperatury 40°C przy obniżonym ciśnieniu. Gdy rozpuszczalnik zostanie odparowany, kolby z uzyskanym olejem są ważone a zawartość przelana do mniejszych pojemników.

 

Pomiar koloru oraz aktywności wodnej pistacji

Kolejnym etapem analizy pistacji jest pomiar koloru oraz aktywności wody. Orzechy pozbawia się łupiny, po czym miele w młynku. Badaną próbkę umieszcza na płytce i umieszcza w aparacie do pomiaru aktywności wody. Aparat pracuje ok. 20 minut podczas każdego pomiaru. Badanie przeprowadza dwukrotnie. Aktywność wodny oscyluje w obrębie 0,6 – wartości typowej dla suszonych owoców. Nie obserwuje się istotnych zmian aktywności wody w obrębie odmian X, Y, Z pistacji. Również sposób nawadniania roślin podczas wzrostu nie wpłynął na zmianę aw owoców.

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie bada się kolor orzechów. Pozbawione łupiny orzechy, mielone są w młynku oraz umieszczane w odpowiednich tackach. Za względu na niejednorodność próbek, badanie przeprowadza się kilkukrotnie. Urządzeniem użytym do pomiaru jest kolorymetr Minolta. Analiza wyników pokazuje, że ilość wody użytej podczas wzrostu rośliny nie wpłynęło na barwę owoców pistacji. Nie zaobserwowano również różnic barwy między odmianami X, Y ,Z.